close
تبلیغات در اینترنت
نوشته های خاص - 4

قصه ی آتنا رو به همه بگید...

نوشته های خاص ، آتنا

قصه ‌ی آتنا رو به همه بگید ؛

تا نگن #هیسِ_درخشنده سیاهنمایی بود ...

قصه ی آتنا رو به همه بگید ؛

تا نگن دختر اگر حجب و حیاشو حفظ کنه بهش تعرض نمیشه

و اگر حفظ نکنه مستحقه که هر گرگ گرسنه ای بهش حمله کنه ...


 

 ادامه مطلب

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

دوستی یک زن و مرد...

گُفـت:
چـِرا هَمـه ش دُنبـال مَعنـایِ دیگـری هَستـی؛

ایـن یِـک دُوستـی سـاده اَسـت !

 

آب دَهـانَـم را قـورت دادَم

"دوستـی یِـک زَن و مَـرد هیچـوَقـت سـاده نیسـت ..."

 


 #فریبا_وفی


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بغلم کن...

آدَم وقتـی حـالـش خـوبـه کـه حـالـش خـوبـه

وقتـی قهـره یـا حـالـش بـده، بـایـد بغلـش کنـی !

اون مـوقـع هـا آدم دلـش گـرفتـه

دلـش بغـل میخـواد

میشـه یـادت بمـونـه ؟!

" بغـل " خیلـی مهمـه

هـر جـا سـرد بـاشـه اونجـا گـرمـه !

هـر چـی سخـت بگـذره اونجـا نـرمـه !

انقـدر مهمـه کـه میشـه تـوش دوبـاره بـه دنیـا اومـد بـزرگ شـد !

دنیـارو آب ببـره، میشـه اونجـا بـا خیـال راحـت آدمـو خـواب ببـره !

بغلـم کـن

یـه جـوری امـن  و امـان

کـه دیگـه نخـوام ازش بیـرون بیـام ...!!

.

.

.

#پریسا_زابلی_پور


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تَکلیـف آنهـا کـه مـاهِشـان دور اَسـت چیسـت ؟!

تَکلیـف آنهـا کـه مـاهِشـان دور اَسـت چیسـت ؟!

 

آنهـا کـه دَسـت دِراز مـی‌کُنَنـد

اَمّـا بـه آغـوش نِمـی رِسَـد !!

 

آنهـا کـه دوستَـت دارَمِشـان

بـی بَغَـل رویِ دَستِشـان مـانـده !!

 

تَکلیـف چیسـت وَقتـی مـاه را نِمـی‌بیننـد ؟!

کـه پـا بِکُـوبَنـد

لَبخَنـد بِـزَنَنـد

وَ شـاد بـاش بِگُـویَنـد !!

 

بِـدونِ آن مـاهـی کـه بـایَـد

ایـن آسِمـان را

تـا کُجـا مـی‌تَـوان ادامِـه داد ...؟!

 

#مریم_قهرمانلو


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بگذارید قفسه های ذهنتان خلوت تر شود...

یکبار هم یک جایی از ساختار حافظه و ذهن می خواندم!

نوشته بود اگر چیزی را به خاطر نمی آورید،

نه به این خاطر است که آن چیز در حافظه تان ثبت و ضبط نشده،

بلکه مغز آن موضوع را میان میلیاردها خاطره و تصویر و بو و رنگ و صدای دیگر گم می کند!

درست مثل یک کتابخانه که قفسه ها با برچسب های مشخصی از هم تفکیک می شوند و کتاب مورد نظر شما برچسب نخورده و سرگردان می افتد توی زباله دان ذهنتان، میان مابقی گم شدگان برچسب نخورده!ادامه مطلب

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

من سالهاست بیشتر دوستت دارم ...

من سالهاست

کلمات و جملات زیبا را با تو معنا می کنم

به تو ربطشان میدهم

به لبخندهایت

سکوتت

حتی اخم ها

خود خواهی خسته کننده ات ...

هر چه از زیبایی لمس میکنم، یاد تو می افتم

و سهمی برای تو کنار می گذارم !!

برای من همه چیز،  با عیار تو سنجیده می شود ؛

زیبایی با لبخند

یا غم های عمیق و شیرین ...

همه چیز را برای تو می خواهم !

همه چیز را با تو می خواهم !

و این احساسی ست توصیف نا پذیر و شاید عجیب ...

همین احساسی که وقتی خنده های از ته دلت را می بیند

خنده هایی که برای من نیست

نفسش بند می آید و بال در می آورد ...

من سالهاست

#بیشتر_دوستت_دارم ...


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

برای خودت پزشک باش...

گــاهــی

بَــرایِ خُـودِت پِــزِشـک بـاش

کَمـی قُـرصِ خَنـده تَجـویـز‌ کُــن

هَــر شِـ6ـش سـاعَــت یِـ1ـک بــار

حَتمـاً کِــه نَبـایَـد مَـدرَک وُ مَطَــب داشتــه بــاشـی

خُـودَت نُسخــه ای بِنِـویــس

بــا خَـط خُــوش

رُوحَـــت را دَرمــان کُــن

وُ بِخَنــد ...!!


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

شوخی مسخره...

عِشـــــقِ تُــــو

شُـــوخــی مَسخَـــرِه ای بُــــود

کِــــه اَز تَمــــامِ جِــــدۀی هـــایِ زِنِـــدگــی اَم

جـــدّی تَــــر شُـــد ...!!

.
.

.

#مَهسـا_اَمیـری_راد


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

قَدرِ هَمدیگه رُو بِدونیم...

تَصَـوُّر کُـن یِـک روز صُبـح کِـه اَز خـواب بیـدار میشـی بِبینـی

بِـه جُـز خـودت هیـچ کَـس تـویِ دُنیـا نیسـت وُ تُـو صـاحِـبِ تَمـامِ ثِـروَتِ زَمیـن هَستـی !!

اُون روز چـه لِبـاسـی مـی پُـوشـی ؟‍!

چِـه طَـلایـی بِـه خُـودِت آویـزون مـی کُنـی ؟!

بـا چِـه مـاشینـی گَـردِش مـی کُنـی ؟!

کُـدوم خُـونـه رو بَـرایِ زِنـدِگـی اِنتِخـاب مـی کُنـی ؟!

شـایَـد یِـک نِصفـه روز اَز هَیَجـانِ ایـن هَمـِه ثِـروَت بِـه وَجـد بیـای !!

اَمّـا ...

کَـم کَـم مـی فَهمـی حَقیقَـت چیـه !!

وَقتـی هیـچ کَـس نیسـت کِـه اِحسـاسِتـو بـاهـاش تَقسیـم کُنـی

لِبـاسِ جَـدیـدِتـو بِبینـه

بَـرایِ مـاشینِت ذُوق کُنـه

بـاهـات بیـاد گَردِش

کِنـارِت غَذا بُخُـورِه

هَمـهِ ایـن داشتِـه هـات بَـرات پـوچِـه !

دیگـه رانَنـدِگـی بـا وانِـت یـا پُـورشـه بَـرات فَـرقـی نَـدارِه !

خُـونـه دُو هِـزار مِتـری بـا 45 مِتـری بَـرات یِکـی میشـه !

طَـلایِ 24 عَیـار تُـویِ گَـردَنِـت خُـوشحـالِـت نِمـی کُنـه !

هَمـه اَسبـابِ شـادی هَسـت اَمـا هیـچ کُـدُومِشـون شـادِت نِمـی کُنـه ؛

چُـون ...

کَسـی نیسـت کِـه شـادیتـو بـاهـاش تَقسیـم کُنـی !

اون وَقتـه کِـه مـی بینـی

چِقَـدر وُجـودِ آدَم هـا بـا اَرزِشـه !

چِقَـدر هَـر چیـزی هَـر چَنـد کُـوچیـک وُ نـاقِــص بـا دیگـران بُـزُرگ وُ بـا اَرزِشـه !

شـایَـد حـاضِر بـاشـی هَمـهِ دُنیـا رو بِـدی اَمّـا دُوبـارِه آدم هـا کِنـارِت بـاشَنـد !

مـا بـا اِحسـاس زِنـدِه هَستیـم نَـه بـا اَمـوال ...!!

.

.

#قَدرِ_هَمـدیگـه_رو_بِدونیـم#


امتیاز : نتیجه : 3 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 3

ﻣـﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼـﻪ ﺩﺍﺷﺘـﻪ...

ﻣـﻦ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻭﻗﺘـﯽ ﺑﭽـﻪ ﺑـﻮﺩﻡ ﺑـﻪ ﯾـﻪ ﮐـﺎﺭ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﻢ ﺧﻨـﺪﻡ مـی گـرﻓـﺖ

ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓـﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘـﺎﺵ آﺷﻐـﺎل ﻫـﺎ ﺭﻭ ﯾﮑـﯽ ﯾﮑـﯽ ﺟﻤـﻊ ﻣﺮﺩ !

ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩﻡ مـی گفتـم ﭼـﻪ ﻣـﺎﺩﺭ ﺳـﺎﺩه ای ﺩﺍﺭﻡ !

ﻣﮕـﻪ ﻣـﺎ ﺟـﺎﺭﻭ ﺑـﺮﻗـﯽ ﻧـﺪﺍﺭﯾـﻢ ؟!

آﺧـﻪ ﺍﯾـﻦ ﭼـﻪ ﮐـﺎﺭﯾـﻪ ﻣـﺎﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﺍﻧﮕﺸـﺖ آﺷﻐـﺎل ﻫـﺎ ﺭﻭ ﺟﻤـﻊ مـی کنـﻪ ؟!

ﺗـﺎ ﺍﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺑـﺰﺭﮒ ﺷـﺪﻡ ﻭ ﻏـﺮﻕ ﻏﺼـﻪﻫـﺎﻡ ﺑـﻮﺩﻡ ﻭ ﺑـﻪ مشکـلاﺗـﻢ ﻓﮑـﺮ مـی کـردم

ﯾـﻪ ﻟﺤﻈـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣـﺪﻡ ﺩﯾـﺪﻡ ﮐـﻪ ﺩﺳـﺖ ﻫـﺎﻡ ﭘـﺮ ﺍﺯ آﺷﻐـﺎﻟـﻪ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓـﺮﺵ ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮﺩﻡ !

ﺍﻭﻥ ﻭﻗـﺖ ﯾـﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣـﺪ ﮐـﻪ

ﻣـﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼـﻪ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﻭ ﺑـﻪ ﻣﺸﮑـﻼﺗـﺶ ﻓﮑـﺮ مـی کـﺮﺩﻩ ...!!


امتیاز : نتیجه : 3 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 3

مطالب گذشته

» چرا حالا ...؟؟ »» یکشنبه 01 مهر 1397
» چی شد که انقد سخت شد یه دوست داشتنِ ساده...؟! »» پنجشنبه 15 شهریور 1397
» به تکنولوژی که ابداً اعتمادی نیست... »» دوشنبه 05 شهریور 1397
» ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ... »» یکشنبه 04 شهریور 1397
» اوﻧﻮﻗﺖ ﻗﻮل ﻣﯿﺪم ﻣﺸﻘﺎﻣﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ... »» یکشنبه 04 شهریور 1397
» دلت که بگیرد... »» شنبه 03 شهریور 1397
» دنیا به آدم های رفتنی نیاز دارد... »» شنبه 03 شهریور 1397
» قاسم زندگی‌تان را پیدا کنید... »» جمعه 02 شهریور 1397
» ولی دوستت دارم... »» جمعه 02 شهریور 1397
» طبیب من کجایی زود برگرد... »» پنجشنبه 01 شهریور 1397

تعداد صفحات : 7 صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد