close
تبلیغات در اینترنت
نوشته های خاص - 4

گــاهــی دلــتـــ یــکـــ اتفــاق خــوبــــ مــی خـواهــد...

نوشته های خاص

گــاهــی پیــش مــی آیــد کــهـ دلــتـــ یــکـــ اتفــاق خــوبــــ مــی خـواهــد

اتفــاقــی کــهـ از روزمــرگــی نجـاتــتـــ دهـد

اتفــاقــی کــهـ حــالــتـــ را خــوبـــ کنــد

حتــی حــاضــری در هــوای یــخ زدهـ ی زمستــان پیــادهـ قــدم بـزنــی،

بــهـ هــوای اینکــهـ آفتــابــی بتــابــد و تــو را گــرم کنــد ...

نمــی دانــی چــهـ مــی خـواهــی

فقــط مـی گـویــی منتظــر یـکـــ اتفـاق  تــازهـ هستـــی

بــهـ تــرنمـی دلبستــهـ مـی شــوی و روزی هــزاربــار

بــا گــوش جــان آن نــوای مـوسیقــی را مــی شنــوی ،

امــا بـاز هــمــ نمــی دانـی کــهـ چـهـ مــی خــواهــی

آشفتــهـ و بــی قــرار هستــی

و بــاز هــمــ نمــی دانــی کــهـ چــهـ مــی خــواهــی ...

مــن راز ایــن بـی قــراری اتـــ را مــی دانــمــ !!

دلــتـــ یـکـــ دوســتـــ  مـی خــواهــد !

کســـی را کــهـ فقــط بشــود بــا او چنــد کـــلامــ حـــرف  زد !

شــایــد هــمــ گــاهــی دلــتـــ یــواشکـــی چیـــز بیشتــری بخــواهــد

شــایـــد هــمــ دلـــتـــ بــهـ ســرش زده بــاز عــاشــق شـــود ...!!

 

#شیما_سبحانی


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

روز پزشک مبارک...

روز پزشک مبارک

فِكــــرَش را بُكُــــن
 
هَمـــــه ىِ پِـــزِشكــــان
 
بُـــوسيــــدنِ يـــار را
 
بُـــوييــــدنِ يـــار را
 
تَجــــويــز ميكَـــردَنَد !
 
 
آخ كِـــه بيمــــارى
 
عَجيـــبـــ ميچَسبيــــد ...

 

#روز_پزشک_مبارک

#روز_تو


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

روز دختر مبارک...

نوشته های خاص، روز دختر مبارک

فلانی پسرزاس، اولین بچه اش پسره !

پسر پسر قند عسل، پسر پسر قند و نبات!

فلانی زايمان کرد ، شکم اولشه ؟ دختر ؟

وای دختره ...؟!

 ادامه مطلب

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

این یعنی زندگی...

نوشته های خاص، این یعنی زندگی

ﺗَﺠﺴُّــﻢ ﮐُـــﻦ ﮐِـﻨـــﺎﺭﺕ ﺑــﺎﺷَــــﺪ !

ﺷَـــﺐ

ﻗَﺒــــﻞ ﺍَﺯ ﺧــــﻮﺍﺏ

ﻧِﮕــــﺎﻫَــــﺶ ﮐُﻨــــﯽ

ﺗــــﺎ

ﻣُﻄﻤَﺌِـــــﻦ ﺷَــــﻮﯼ ﮐـــﻪ ﻫَســـــﺖ

ﮐـــﻪ ﻣـــﯽ ﻣــﺎﻧـــﺪ

ﺻُﺒـــﺢ ﮐــﻪ ﺑﯿــــﺪﺍﺭ ﺷَـــﻮﯼ ﻫَــــﻢ

ﻫَﻨـــــﻮﺯ

ﻫَﺴـــــﺖ !

ﮐــــﻪ ﺧــــﻮﺍﺏ ﻧﯿﺴــــﺖ

ﮐــــﻪ ﺣَﻘﯿﻘــــﺖ ﺩﺍﺭَﺩ ﺑــــﻮﺩَﻧِــــﺶ ...!

 ادامه مطلب

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

قصه ی آتنا رو به همه بگید...

نوشته های خاص ، آتنا

قصه ‌ی آتنا رو به همه بگید ؛

تا نگن #هیسِ_درخشنده سیاهنمایی بود ...

قصه ی آتنا رو به همه بگید ؛

تا نگن دختر اگر حجب و حیاشو حفظ کنه بهش تعرض نمیشه

و اگر حفظ نکنه مستحقه که هر گرگ گرسنه ای بهش حمله کنه ...


 

 ادامه مطلب

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

دوستی یک زن و مرد...

گُفـت:
چـِرا هَمـه ش دُنبـال مَعنـایِ دیگـری هَستـی؛

ایـن یِـک دُوستـی سـاده اَسـت !

 

آب دَهـانَـم را قـورت دادَم

"دوستـی یِـک زَن و مَـرد هیچـوَقـت سـاده نیسـت ..."

 


 #فریبا_وفی


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بغلم کن...

آدَم وقتـی حـالـش خـوبـه کـه حـالـش خـوبـه

وقتـی قهـره یـا حـالـش بـده، بـایـد بغلـش کنـی !

اون مـوقـع هـا آدم دلـش گـرفتـه

دلـش بغـل میخـواد

میشـه یـادت بمـونـه ؟!

" بغـل " خیلـی مهمـه

هـر جـا سـرد بـاشـه اونجـا گـرمـه !

هـر چـی سخـت بگـذره اونجـا نـرمـه !

انقـدر مهمـه کـه میشـه تـوش دوبـاره بـه دنیـا اومـد بـزرگ شـد !

دنیـارو آب ببـره، میشـه اونجـا بـا خیـال راحـت آدمـو خـواب ببـره !

بغلـم کـن

یـه جـوری امـن  و امـان

کـه دیگـه نخـوام ازش بیـرون بیـام ...!!

.

.

.

#پریسا_زابلی_پور


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تَکلیـف آنهـا کـه مـاهِشـان دور اَسـت چیسـت ؟!

تَکلیـف آنهـا کـه مـاهِشـان دور اَسـت چیسـت ؟!

 

آنهـا کـه دَسـت دِراز مـی‌کُنَنـد

اَمّـا بـه آغـوش نِمـی رِسَـد !!

 

آنهـا کـه دوستَـت دارَمِشـان

بـی بَغَـل رویِ دَستِشـان مـانـده !!

 

تَکلیـف چیسـت وَقتـی مـاه را نِمـی‌بیننـد ؟!

کـه پـا بِکُـوبَنـد

لَبخَنـد بِـزَنَنـد

وَ شـاد بـاش بِگُـویَنـد !!

 

بِـدونِ آن مـاهـی کـه بـایَـد

ایـن آسِمـان را

تـا کُجـا مـی‌تَـوان ادامِـه داد ...؟!

 

#مریم_قهرمانلو


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بگذارید قفسه های ذهنتان خلوت تر شود...

یکبار هم یک جایی از ساختار حافظه و ذهن می خواندم!

نوشته بود اگر چیزی را به خاطر نمی آورید،

نه به این خاطر است که آن چیز در حافظه تان ثبت و ضبط نشده،

بلکه مغز آن موضوع را میان میلیاردها خاطره و تصویر و بو و رنگ و صدای دیگر گم می کند!

درست مثل یک کتابخانه که قفسه ها با برچسب های مشخصی از هم تفکیک می شوند و کتاب مورد نظر شما برچسب نخورده و سرگردان می افتد توی زباله دان ذهنتان، میان مابقی گم شدگان برچسب نخورده!ادامه مطلب

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

من سالهاست بیشتر دوستت دارم ...

من سالهاست

کلمات و جملات زیبا را با تو معنا می کنم

به تو ربطشان میدهم

به لبخندهایت

سکوتت

حتی اخم ها

خود خواهی خسته کننده ات ...

هر چه از زیبایی لمس میکنم، یاد تو می افتم

و سهمی برای تو کنار می گذارم !!

برای من همه چیز،  با عیار تو سنجیده می شود ؛

زیبایی با لبخند

یا غم های عمیق و شیرین ...

همه چیز را برای تو می خواهم !

همه چیز را با تو می خواهم !

و این احساسی ست توصیف نا پذیر و شاید عجیب ...

همین احساسی که وقتی خنده های از ته دلت را می بیند

خنده هایی که برای من نیست

نفسش بند می آید و بال در می آورد ...

من سالهاست

#بیشتر_دوستت_دارم ...


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

مطالب گذشته

» وقتى صداقت ‌يک ‌روباه زير سوال ميرود ... »» یکشنبه 11 آذر 1397
» دوری ، دوستی نمی آورَد ! »» چهارشنبه 07 آذر 1397
» می‌ترسم بروم کنار خدا بایستم ... »» یکشنبه 04 آذر 1397
» رفیق‌ مآندنی من تو فقط بمآن... »» یکشنبه 13 آبان 1397
» چرا حالا ...؟؟ »» یکشنبه 01 مهر 1397
» چی شد که انقد سخت شد یه دوست داشتنِ ساده...؟! »» پنجشنبه 15 شهریور 1397
» به تکنولوژی که ابداً اعتمادی نیست... »» دوشنبه 05 شهریور 1397
» ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ... »» یکشنبه 04 شهریور 1397
» اوﻧﻮﻗﺖ ﻗﻮل ﻣﯿﺪم ﻣﺸﻘﺎﻣﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ... »» یکشنبه 04 شهریور 1397
» دلت که بگیرد... »» شنبه 03 شهریور 1397

تعداد صفحات : 8 صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد