close
تبلیغات در اینترنت
نوشته های خاص - 5

برای خودت پزشک باش...

گــاهــی

بَــرایِ خُـودِت پِــزِشـک بـاش

کَمـی قُـرصِ خَنـده تَجـویـز‌ کُــن

هَــر شِـ6ـش سـاعَــت یِـ1ـک بــار

حَتمـاً کِــه نَبـایَـد مَـدرَک وُ مَطَــب داشتــه بــاشـی

خُـودَت نُسخــه ای بِنِـویــس

بــا خَـط خُــوش

رُوحَـــت را دَرمــان کُــن

وُ بِخَنــد ...!!


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

شوخی مسخره...

عِشـــــقِ تُــــو

شُـــوخــی مَسخَـــرِه ای بُــــود

کِــــه اَز تَمــــامِ جِــــدۀی هـــایِ زِنِـــدگــی اَم

جـــدّی تَــــر شُـــد ...!!

.
.

.

#مَهسـا_اَمیـری_راد


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

قَدرِ هَمدیگه رُو بِدونیم...

تَصَـوُّر کُـن یِـک روز صُبـح کِـه اَز خـواب بیـدار میشـی بِبینـی

بِـه جُـز خـودت هیـچ کَـس تـویِ دُنیـا نیسـت وُ تُـو صـاحِـبِ تَمـامِ ثِـروَتِ زَمیـن هَستـی !!

اُون روز چـه لِبـاسـی مـی پُـوشـی ؟‍!

چِـه طَـلایـی بِـه خُـودِت آویـزون مـی کُنـی ؟!

بـا چِـه مـاشینـی گَـردِش مـی کُنـی ؟!

کُـدوم خُـونـه رو بَـرایِ زِنـدِگـی اِنتِخـاب مـی کُنـی ؟!

شـایَـد یِـک نِصفـه روز اَز هَیَجـانِ ایـن هَمـِه ثِـروَت بِـه وَجـد بیـای !!

اَمّـا ...

کَـم کَـم مـی فَهمـی حَقیقَـت چیـه !!

وَقتـی هیـچ کَـس نیسـت کِـه اِحسـاسِتـو بـاهـاش تَقسیـم کُنـی

لِبـاسِ جَـدیـدِتـو بِبینـه

بَـرایِ مـاشینِت ذُوق کُنـه

بـاهـات بیـاد گَردِش

کِنـارِت غَذا بُخُـورِه

هَمـهِ ایـن داشتِـه هـات بَـرات پـوچِـه !

دیگـه رانَنـدِگـی بـا وانِـت یـا پُـورشـه بَـرات فَـرقـی نَـدارِه !

خُـونـه دُو هِـزار مِتـری بـا 45 مِتـری بَـرات یِکـی میشـه !

طَـلایِ 24 عَیـار تُـویِ گَـردَنِـت خُـوشحـالِـت نِمـی کُنـه !

هَمـه اَسبـابِ شـادی هَسـت اَمـا هیـچ کُـدُومِشـون شـادِت نِمـی کُنـه ؛

چُـون ...

کَسـی نیسـت کِـه شـادیتـو بـاهـاش تَقسیـم کُنـی !

اون وَقتـه کِـه مـی بینـی

چِقَـدر وُجـودِ آدَم هـا بـا اَرزِشـه !

چِقَـدر هَـر چیـزی هَـر چَنـد کُـوچیـک وُ نـاقِــص بـا دیگـران بُـزُرگ وُ بـا اَرزِشـه !

شـایَـد حـاضِر بـاشـی هَمـهِ دُنیـا رو بِـدی اَمّـا دُوبـارِه آدم هـا کِنـارِت بـاشَنـد !

مـا بـا اِحسـاس زِنـدِه هَستیـم نَـه بـا اَمـوال ...!!

.

.

#قَدرِ_هَمـدیگـه_رو_بِدونیـم#


امتیاز : نتیجه : 3 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 3

ﻣـﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼـﻪ ﺩﺍﺷﺘـﻪ...

ﻣـﻦ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻭﻗﺘـﯽ ﺑﭽـﻪ ﺑـﻮﺩﻡ ﺑـﻪ ﯾـﻪ ﮐـﺎﺭ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﻢ ﺧﻨـﺪﻡ مـی گـرﻓـﺖ

ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓـﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘـﺎﺵ آﺷﻐـﺎل ﻫـﺎ ﺭﻭ ﯾﮑـﯽ ﯾﮑـﯽ ﺟﻤـﻊ ﻣﺮﺩ !

ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩﻡ مـی گفتـم ﭼـﻪ ﻣـﺎﺩﺭ ﺳـﺎﺩه ای ﺩﺍﺭﻡ !

ﻣﮕـﻪ ﻣـﺎ ﺟـﺎﺭﻭ ﺑـﺮﻗـﯽ ﻧـﺪﺍﺭﯾـﻢ ؟!

آﺧـﻪ ﺍﯾـﻦ ﭼـﻪ ﮐـﺎﺭﯾـﻪ ﻣـﺎﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﺍﻧﮕﺸـﺖ آﺷﻐـﺎل ﻫـﺎ ﺭﻭ ﺟﻤـﻊ مـی کنـﻪ ؟!

ﺗـﺎ ﺍﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺑـﺰﺭﮒ ﺷـﺪﻡ ﻭ ﻏـﺮﻕ ﻏﺼـﻪﻫـﺎﻡ ﺑـﻮﺩﻡ ﻭ ﺑـﻪ مشکـلاﺗـﻢ ﻓﮑـﺮ مـی کـردم

ﯾـﻪ ﻟﺤﻈـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣـﺪﻡ ﺩﯾـﺪﻡ ﮐـﻪ ﺩﺳـﺖ ﻫـﺎﻡ ﭘـﺮ ﺍﺯ آﺷﻐـﺎﻟـﻪ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓـﺮﺵ ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮﺩﻡ !

ﺍﻭﻥ ﻭﻗـﺖ ﯾـﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣـﺪ ﮐـﻪ

ﻣـﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼـﻪ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﻭ ﺑـﻪ ﻣﺸﮑـﻼﺗـﺶ ﻓﮑـﺮ مـی کـﺮﺩﻩ ...!!


امتیاز : نتیجه : 3 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 3

تابستان سختی در راه است...

بــی اِعتقــاد بُـودَم

بِــه ویــژِگـیِ مــاه هـایِ ســال !!

اَمّـا ...

#تیــر کِشیـدَن هـایِ بـی اَمـانِ قَلبَــ❤️ــم مـی گـویَــد

تـابِستــانِ سَختـی دَر راه اَسـت ...


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تو تمام منی...

تـــــــو

تــڪـــــہ اے از مـــــن نیستـــــے

تــمــــام مــنــــے

نبـــــاشـــــے

تــمـــــام مــــــے شــــــومامتیاز : نتیجه : 3 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 3

دُختَـردار کِـه شُـدیـد...

دُختَـردار کِـه شُـدیـد رُوزی هِـزار بـار

دَر گُوشَـش آهَنـگِ "یِـه دُختَـر دارَم شـاه نَـداره" را بِخـوانیـد !!

اُتـاقَـش را پُـر کُنیـد اَژ خِـرس وُ قَلـب هآایِ شُـکلاتـی !!

هَـر روز بِبُـوسیـدَش !!

وَ هَـر از گـاهِـی حَـرفِ اَولِ اِسمَـش را بـا گُـلِ رُزِ قِـرمِـز دَر جَعبـه ای بِچینیـد !!

آنقَـدر مُهِـم بُـودَنَـش را تـاکیـد کُنیـد کِـه خُـودَش هَـم بِـه ایـن بـاوَر بِـرِسَـد

کِـه فَقَـط زَمـانـی جِنـسِ مُخـالِـف را وارِدِ زِنـدِگـی اَش کُنَـد

کِـه آن بَخـش اَز نیـازِ مُحَبـت هـایِ دُختَـرانِـه اَش را فَقَـط او بِتَوانَـد تَـامیـن کُنَـد !!

مُتَـوَجِهیـد چِـه مـی گُـویَـم ؟!

حِیـف اَسـت اِحسـاسِ دُختَـری را کِـه بـا جـان وُ دِل بُـزُرگَـش کَـردِه ایـد

یِـک غَـریبـه کِـه هَنـوز اَز راه نَـرِسیـده

بـا چَنـد خِـرس وُ شَکُـلات وُ پـاستیـل دَسـت خُـوردِه کُنَـد ...!!


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تا ابد بعید است...

نـاز شَـوال هَمیـن اِمشَـب وُ فَـرداسـت

وَلــی...

تـــا اَبَــد رُؤیَــت رُویِ تُــو بَعیــد اَســت

بَعیــد...

.

.

.

طاعات قبول و عید مبارک...

 


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

رِسالِه دِلدادِگي فِطريِه...

#رِسالِه_دِلدادِگي_فِطريِهبَنا بَر اِحتیاطِ واجِب

آنکَس کِه عاشِق تَر اَست

بَر پَرداختِ فِطریِه اولی تَر اَست!

 

کَفارِه یِ عُشاقیِ کِه اَز دِلتَنگی

دِل بَر دیگری شِکَستِه اَند

سی رُوز و سی ساعَت و

سی دَقیقه تَمکینِ مُطلَق اَست

بَر هَر چِه مَعشوق می پَسندَد ...!
.

.

.

#امیر_معصومی_آمونیاک


امتیاز : نتیجه : 3 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 3

بودن با کسی که...

گـاهِـی

اَز عِشـ❤️ــق هَـم باشُـکُوه تَـر اَسـت

بُـودَن بـآ کَسـی کِـه

خُـوب بَلَـد اَسـت

زَخـم هـایَـت را بِبُـوسَـد ...!!


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

مطالب گذشته

» وقتى صداقت ‌يک ‌روباه زير سوال ميرود ... »» یکشنبه 11 آذر 1397
» دوری ، دوستی نمی آورَد ! »» چهارشنبه 07 آذر 1397
» می‌ترسم بروم کنار خدا بایستم ... »» یکشنبه 04 آذر 1397
» رفیق‌ مآندنی من تو فقط بمآن... »» یکشنبه 13 آبان 1397
» چرا حالا ...؟؟ »» یکشنبه 01 مهر 1397
» چی شد که انقد سخت شد یه دوست داشتنِ ساده...؟! »» پنجشنبه 15 شهریور 1397
» به تکنولوژی که ابداً اعتمادی نیست... »» دوشنبه 05 شهریور 1397
» ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ... »» یکشنبه 04 شهریور 1397
» اوﻧﻮﻗﺖ ﻗﻮل ﻣﯿﺪم ﻣﺸﻘﺎﻣﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ... »» یکشنبه 04 شهریور 1397
» دلت که بگیرد... »» شنبه 03 شهریور 1397

تعداد صفحات : 8 صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد